О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 40, 2013

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Скафа Е.И.

Двадцатилетний рубеж и перспективные направления научного издания «Дидактика математики: проблемы и исследования»

 

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ТЕОРЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

 

Игнатенко Н.Я.

Математика сегодня: ее роль и место в гуманитарных науках

 

Крилова Т.В.

Класифікації методів навчання

 

Лодатко Є.О.

Шкільна математика як віддзеркалення соціокультурних орієнтирів сучасності

 

Милушев В.Б., Желев Ж.И. (БОЛГАРИЯ)

Синергетика процесса решения математических задач

 

Слєпкань З.І.

Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики

 

Spivakovsky А.

Ewu it challenges and opportunities (according to 2008–2011 Institution Information Technology Strategic Plan) (Проблеми та перспективи інформаційних технологій СУВ (згідно зі стратегічним планом розвитку ІТ на 2008–2011 рр.)

 

Тарасенкова Н.А., Сердюк З.О.

Основи порівняльної педагогіки у дослідженні шкільної математичної освіти різних країн

 

Чашечникова О.С., Чашечнікова Л.Г.

Формування конкурентноспроможної особи у процесі навчання математики

 

 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

Білоцький М.М.

Про алгоритмізацію процесу розв’язування задач з використанням означення границі послідовності

 

Бобилєв Д.Є.

Місце евристичних умінь в структурно-логічній схемі пропедевтичного курсу функціонального аналізу

 

Власенко К.В.

Критерії відбору методів, форм і засобів навчання вищої математики майбутніх інженерів

 

Горр Г.В., Щетинина Е.К.

Роль геометрических методов в преподавании спецкурсов по математическому моделированию движений механических систем

 

Дзундза А.І., Моісеєнко І.О.

Роль і місце навчальної дисципліни «Дискретна математика» в системі формування професійної спрямованості у цифрового покоління сучасних студентів

 

Дубініна О.М.

Особливості математичної культури майбутнього інженера індустрії програмної продукції

 

Євсеєва О.Г.

Концепція проектування й організації навчання математики студентів вищої технічної школи на засадах діяльнісного підходу

 

Кривовяз О.І.

Еволюція пріоритетів організаційних форм навчання математики у технічних ВНЗ

 

Лосєва Н.М., Губар Д.Є.

Компетентнісно орієнтована модель навчання аналітичної геометрії студентів-математиків з використанням інтерактивних засобів

 

Мазнєв О.В.

Формування професійної компетентності майбутнього викладача хімії у процесі навчання вищої математики

 

Николаева О.А.

Профессионально направленные задачи по теории вероятностей для студентов экономических специальностей

 

Nichuhovskaya L.

Pecukiarities of formating professional mobility of students in economic universities (Особливості формування професійної мобільності студентів економічних університетів)

 

Тимошенко О.В.

Роль математичних спецкурсів у забезпеченні навчання початків моделювання студентів-біофізиків

 

Ткач Ю.М.

Окремі аспекти інформаційно-аналітичної діяльності у процесі навчання математики фахівців з інформаційної безпеки

 

Тымко Ю.Г.

Изучение программно-методического комплекса GRAN студентами факультета математики и информационных технологий

 

Хом’юк І.В.

Використання інтерактивних технологій в процесі вивчення теми «Кратні інтеграли»

 

 

 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

 

Акуленко І.А.

Моделювання студентами елементів технології інтегрованих уроків в умовах компетентнісно орієнтованої методичної підготовки

 

Бевз В.Г.

Ознайомлення першокурсників педагогічних університетів з історією та методологією математики

 

Матяш О.І.

Рівні методичної компетентності з навчання геометрії майбутніх учителів математики

 

Скафа О.І.

Формування досвіду професійно орієнтованої евристичної діяльності у майбутнього вчителя математики в системі вищої педагогічної освіти

 

Скворцова С.О.

Проектувально-моделювальна складова методичної компетентності вчителя математики

 

Tatochenko V.

Formation of methodological competence of future teachers of mathematics in the context of the contemporary educational paradigm (Формування методичної компетентності майбутніх вчителів математики в контексті сучасної освітньої парадигми)

 

 

 

МЕТОДИЧНА НАУКА – ВЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ

 

Амброзяк О.В.

Класифікація математичних означень

 

Бурда М.І.

Особливості змісту підручників з математики у старшій школі

 

Василенко І.О.

Історико-культурний математичний квест: «Золота підкова Черкащини»: структура та зміст посібника для позаурочної роботи

 

Гончарова І.В.

Формування досвіду евристичної діяльності учнів на гурткових заняттях з математики

 

Николов Й. (БОЛГАРИЯ)

Технология создания вариантов для единого государственного экзамена по математикей

 

Кривко Я.П.

Особливості зовнішнього незалежного оцінювання з математики як елемента системи управління якістю навчання. Аналіз завдань з алгебри та геометрії

 

Ленчук І.Г.

Прихований конструктивізм підручника «Геометрія»

 

Павлова Н.Х. (БОЛГАРИЯ)

Эксперимент в обучении

 

Subbotin I., Badkoobehi H. (США)

On measurement of effectiveness in teaching mathematics (Об измерении эффективности преподавания математики)

 

Тесленко І.Ф.

Світоглядна спрямованість уроків математики

 

Шунда Н.М.

Використання властивостей функцій при розв’язуванні рівнянь і нерівностей

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru