О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 39, 2013

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Бевз В.Г.

Реалізація аксіологічного підходу у навчанні майбутніх учителів математики

 

Годованюк Т.Л.

Методична підготовка майбутнього вчителя математики у процесі вивчення елементарної математики

 

Тымко Ю.Г.

Формирование приемов эвристической деятельности студентов в курсе методики обучения математике

 

Ткач Ю.М.

Технологія особистісно орієнтованого навчання математики у вищих закладах освіти

 

Гончарова И.В., Володина О.Н.

Управление познавательной активностью студентов при изучении истории математики средствами мультимедийных дидактических игр

 

Словак К.І.

Організація навчальних досліджень студентів засобами мобільного математичного середовища «Вища математика»

 

Dyankova V., Yankov M., Bogdanov B.

Dslearning – an undetermined environment for data structure knowledge (Dslearning – недетерминированная электронная среда для знания по дисциплине «Структуры данных»)

 

Буркина Н.В.

Вовлечение студентов в партнерство при обучении математике посредством дистанционных курсов

 

Кошова О.П.

Формування інформаційної мобільності студентів у процесі природничо-наукової підготовки в економічних університетах

 

Антонець А.В.

Особливості використання організаційних форм і методів навчання в процесі формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів-аграріїв

 

Галайко Ю.А.

Методичні особливості організації самостійної роботи майбутніх менеджерів у процесі вивчення вищої та прикладної математики

 

Дворянин Т.Я.

Особливості забезпечення наступності математичної підготовки майбутніх економістів у ліцеях та вищих навчальних закладах

 

Нічуговська Л.І.

Психолого-педагогічні засади адаптації студентів до навчання у технічних університетах

 

Дмитренко І.С.

Методика організації економіко-математичного моделювання студентів технічних університетів під час навчання оптимізаційним методам та моделям

 

Тягай І.М.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення методів обчислень

 

Дубініна О.М.

Дослідження взаємозв'язку показників успішності студентів з дисциплін математичного циклу та циклу професійної підготовки бакалаврів з програмної інженерії на основі рангової кореляції

 

Кузьмич Ю.В.

Структуризація теорем про функціональні ряди

 

Gorchev N.

On the notion of surface area for solid of revolution (О понятии площади поверхности тел вращения)

 

Стеганцев Е.В.

Векторное доказательство теоремы о внешнем угле треугольника

 

Чумак О.О.

Навчально-методичний посібник «Практичні заняття з теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів та математичної статистики» для студентів технічних закладів освіти

 

Скворцова С.О.

Евристики у розв’язуванні задач на прості та складені відсотки

 

Склярова Т.Г.

Актуализация эвристических ситуаций при изучении темы «Показательная и логарифмическая функция» в профильных классах

 

Хотунов В.І.

Методика розв’язування прикладних задач у курсі математики старшої школи

 

Коваленко Н.В., Удовиченко Р.А.

Математичне моделювання у факультативному курсі «Основи криптографії» для старшокласників

 

Орел О.В.

Ідеї І.Ф.Тесленко про місце геометричних перетворень у шкільній математичній освіті 70-х років ХХ століття

 

Борисенко М.Ю.

Проектування моделі організації наступності навчання учнів математики у 4-ому класі початкової школи

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru