О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 32, 2009

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Милушев В.Б.

Принципы синергетики и их конкретизация при обучении математике

 

Швець В.О.

Математичне моделювання як змістова лінія шкільного курсу математики

 

Соколенко Л.О.

Система прикладних задач природничого характеру як засіб формування евристичної діяльності учнів

 

Вашуленко О.П.

Принципи добору системи вправ з геометрії в основній школі та методичні вимоги до їх реалізації

 

Крамаренко Т.Г., Колчук Т.В.

Про формування пізнавальної активності учнів у процесі навчання геометрії з використанням ІКТ.

 

Маврова Р., Милушева-Бойкина Д.

Обогащение мышления учащихся при обучении математике

 

Варущик Н.П.

Евристична складова математичної діяльності старшокласників в процесі  навчання елементам математичного аналізу

 

Кухарева О.С.

Реалізація принципів модульного навчання в викладанні алгебри та початків аналізу в старшій школі

 

Кірман В.К.

Реалізація зв’язків змістової лінії функцій зі стохастичною лінією

 

Акуленко І.А., Лещенко Ю.Ю.

Формування дослідницьких компетентностей учнів у процесі навчання елементів теорії множин

 

Зіненко І.М.

Можливості використання проблемного підходу щодо формування ключових компетентностей на уроках математики

 

Скворцова С.А.

Преемственность в формировании математческих компетенций в начальной и основной школе.

 

Орлова Н.Д., Попова Л.К.

Преемственность обучения в построении математических моделей в средней и высшей школах

 

Хара О.М.

Мотивація навчальної діяльності в дистан­ційному курсі з математики

 

Тихонова В.В., Лещинський О.Л., Томащук О.П., Гроза В.А.

Про поглиблення поняття “прогресія” в модулі “Числові послідовності” дисципліни “Матема­тичний аналіз” для молодших спеціалістів ком­п’ютерно орієнтовних спеціальностей

 

Власенко К.В.

підвищення якості математичної підготовки фахівців інженерно-машинобудівного профілю

 

Прокопенко Н.А.

Цілі та зміст навчання векторної алгебри у системі інженерної освіти

 

Євсеєва О.Г.

Спектральний підхід до розробки системи навчальних задач з вищої математики на основі предметної моделі студента

 

Забранський В.Я., Вінніченко Н.В.

Психолого-дидактичні передумови самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вищої математики

 

Ячменьов В.О., Одарченко Н.І.

Деякі питання методики організації самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін

 

Волянська О.Є.

Особливості вивчення студентами теми «Трикутники» на практичних заняттях з методики навчання математики

 

Требенко Д.Я., Требенко О.О.

Введення і формування поняття групи в курсі вищої алгебри

 

Єфіменко С.В.

Про один метод введення та використання поняття визначника матриці

 

Крилова Т.В., Орлова О.Ю.

Історія розвитку тестування та його застосування

 

Крылова Т.В., Гулеша Е.М.

Использование компьютерного тестирования при обучении высшей математике

 

Тутова О.В.

Методичні вимоги до підготовки майбутнього вчителя до застосування інформаційно-комуні­каційних технологій у процесі евристичного навчання математики

 

Галайко Ю.А.

Формування аналітичних вмінь майбутніх менед­жерів у процесі навчання математичних дисциплін у ВНЗ

 

Скафа Е.И.

Организация эвристической деятельности по решению прикладных задач с параметрами

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru