О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 30, 2008

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Subbotin I., Kurdachenko L.
An integrated approach in teaching algebra and number theory: best practices (Интегрированный поход к обучению алгебре и теории чисел: лучшие достижения)

Антонець А.В.
Роль дисциплін природничо-наукового циклу в процесі формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів в аграрних ВНЗ

Бевз В.Г.
Аксіоматичний метод і логічні основи побудови курсу шкільної геометрії

Білоцький М.М.
Похідна за напрямом та диференційованість функції

Білянін Г.І.
Фахова спрямованість математичної підго­товки молодших спеціалістів з фінансів та економіки

Війчук Т.І.
Прикладна спрямованість змісту навчання як засіб формування статистичних уявлень учнів

Власенко К.В.
Шляхи природоцільної інтенсифікації навчан­ня математики в інженерній машинобудівній школі

Гончарова І.В.
Комп’ютерна підтримка управління еврис­тичною діяльністю школярів на факульта­тивних заняттях з математики

Дрибан В.М.
Використання деяких прийомів створення проблемних ситуацій в курсі теорії ймовірностей

Забранський В.Я., Грицик Т.А.
Диференціація змісту тригонометричного матеріалу у профільній школі

Иванов И.Ст.
Оперативная роль дефиниции при нахожде­нии клетки оператора математических задач

Кирик І.О.
Диференційований підхід у процесі розв’язу­вання стереометричних задач

Колесник С.Г.
Сучасні підходи до модернізації вищої педагогічної освіти в Україні як проблема дослідження

Кошова О.П.
Інтеграційні зв’язки дисциплін природничо-наукового циклу як основа формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх економістів

Крылова Т.В., Орлова Н.Д.
Особенности организации самостоятельной работы в вузе

Кузьмінський А.І., Тарасенкова Н.А., Акуленко І.А.
Ґендерні аспекти підготовки майбутнього вчителя математики

Кушнірук А.С., Іщенко А.Л.
Приклади тестових завдань з курсу «Спеціальна методика навчання математики»

Лосєва Н.М., Непомняща Т.В.
Спеціальні комунікативні конструкції як засіб розвитку особистості учня при вивченні основ комбінаторики і теорії ймовірностей

Лук’янова С.М.
Деякі аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання під час проведення практичних занять з методики навчання математики

Майсеня Л.И.
Проблема разноуровневого содержания средств обучения математике в колледже

Максимова Т.С.
Управління самоосвітою майбутніх інженерів під час навчання вищої математики

Мацкевич И.Ю.
Методическая система профессионально направленного обучения математике учащих­ся технических специальностей колледжей

Мацюк В.В.
Контроль результатів навчання алгебри у педагогічному вищому навчальному закладі в умовах кредитно-модульної системи навчання…

Нічуговська Л.І.
Проблеми дистанційного навчання „Матема­тика для економістів” студентів заочних факультетів ВНЗ

Полякова Н.М.
Професійно-спрямована лекція з математики – шляхи удосконалення

Прус А.В.
Конус у контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії

Сверчевська І.А.
Розвиток умінь старшокласників розв’язувати конструктивні задачі

Семенець С.П.
Теорія задач розвивальної математичної освіти

Сердюк З.О.
Тренувальні вправи з математики для класів суспільно-гуманітарного напряму

Скафа Е.И., Тимошенко Е.В.
Реализация основных научно-методических направлений на страницах международного сборника «Дидактика математики: проблемы и исследования» (к 15-летнему юбилею)

Тополя Л.В.
Інтерактивне навчання у вищій школі з використанням комп’ютерних технологій

Трунова О.В.
Психолого-педагогічні передумови та методичні вимоги до навчання елементів стохастики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики

Тутова О.В.
Модель формування ІКТ-компетенцій майбут­нього вчителя математики

Чашечникова О.С.
Тактика пізнавальної поведінки учнів в процесі розв’язування творчих та умовно-творчих завдань з математики

Шавальова В.І., Куделіна О.В.
Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання вищої математики засобом викорис­тання комп’ютерних технологій

Шаран О.В.
Теорія комплексних чисел у підручниках для середніх закладів освіти

Швец В.А.
О прикладной направленности школьного курса математики

Яценко С.Є., Гриб Н.В.
Об’єктивні протиріччя у забезпеченні наступності між загальноосвітньою та вищою школами

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru