О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 28, 2007

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Алєксєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б.
Курс дистанційної освіти “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”

Антонець А.В.
До питання доцільності компетентнісного підходу у ВНЗ аграрного профілю

Бараболя М.М.
Характеристика засобів самоосвіти вчителя математики

Бевз В.Г.
Використання історичного матеріалу у навчан­ні предметів математичного циклу

Білянін Г.І.
Використання тестів при педагогічному оцінюванні під час вивчення курсу математики в коледжах

Бровка Н.В.
Примеры реализации интеграции теории и практики обучения математическому анализу студентов педагогического профиля университета

Буковська О.І.
Формування в учнів прийомів диференційованої самостійної діяльності при вивченні геометрії

Вінніченко Н.В.
Педагогічна діагностика майбутніх економістів при проектуванні самостійної роботи з вищої математики

Власенко К.В.
Формування професійної компетентності майбутніх інженерів в умовах інтеграції математики й спецдисциплін засобами професійно-орієнтованих евристичних задач

Германова Ж.Г.
Некоторые применения неравенства Коши-Буняковского для доказательства неравенств между элементами треугольника

Гірлін С.К., Кузнецов І.В.
Наочні методи доведень теорем

Годованюк Т.Л.
Вивчення студентами історії математики в ході педагогічної практики

Гончаренко Я.В., Чепорнюк І.Д.
Використання парадоксів та софізмів в навчанні теорії ймовірностей

Гончарова І.В.
Критерії сформованості евристичних умінь учнів на факультативах з математики

Иванов И.Ст.
Оперативная роль дефиниции при нахождении клетки оператора математических задач

Кліндухова В.М.
Проективна діяльність учнів під час вивчення наближених обчислень

Корнейчук І.В.
Психологічні засади формування вмінь використовувати аналогію у навчанні математики

Кошова О.П.
Деякі особливості формування інформаційно-аналітичних умінь студентів економічних спеціальностей ВНЗ

Лосєва Н.М.
Розвиток особистості учня в процесі вивчення геометрії

Лук’янова С.М.
Роль прикладної спрямованості в навчанні математики учнів 5-6 класів

Максимова Т.С.
Особливості самоосвіти майбутніх фахівців технічного профілю в процесі формування та розвитку їх професійно-орієнтованої евристичної діяльності

Милушев В.Б., Френкев Д.Г.
Система деятельностей для овладения общелогическими методами решения математических задач в соответствии с принципом рефлексивности

Михайленко Л.Ф.
До питання організації індивідуальної роботи студентів

Наконечна Л.Й.
Кейс-технологія як умова розвитку пізна­вальної самостійності майбутніх учителів математики

Наконечная Т.В., Никулин А.В.
Применение таксонометрического метода при планировании математической подго­товки студентов технических направлений

Нічуговська Л.І.
Математична освіта і конкурентноздат­ність майбутніх випускників ВНЗ

Орлова Н.Д., Крылова Т.В., Орлова Е.Ю.
Применение профессионально-ориентированной технологии обучения для совершенствования математической подготовки магистра

Пихтар М.П.
Лабораторія як нова форма організації навчально-дослідницької роботи з матема­тики у діяльності Малої академії наук

Симан С.М.
Комп’ютерна графіка як засіб унаочнення на уроках геометрії

Симкина И.М.
Профессионально-ориентированная деятельность – основа обучения высшей математике младших специалистов электротехнического профиля

Скафа О.І.
Теоретико-методологічний аспект адаптації студентів до навчання за кредитно-модульною системою

Сорока Л.І.
Про деякі форми організації самостійної роботи студентів у процесі навчання лінійної алгебри

Тончева Н.Х.
Инструменты рефлексии в психологическом подходе при обучении теории вероятностей

Тутова О.В.
Формування інформаційної культури майбутнього вчителя математики

Фомкіна О.Г.
Формування творчих здібностей студентів у системі евристичного навчання математики

Чашечникова О.С.
Реалізація диференційованого підходу в процесі введення нового навчального матеріалу

Чухрай З.Б.
Один із засобів розвитку у студентів навичок самоконтролю у процесі навчання математики

Швець В.О.
60 років невтомної праці: до ювілею кафедри ма­тематики та методики викладання математики НПУ імені М.П.Драгоманова

Якимович В.С.
Методика индивидуализированного обучения решению стереометрических задач на построение с использованием педагогического программного средства "Визуальная стереометрия"

Яценко С.Є., Грамбовська Л.В.
Дослідницька діяльність при вивченні плані­метрії як потужне джерело розвитку само­бутності і самоцінності учнів

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru