О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 26, 2006

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Subbotin I., Bilotskii N.N., Hill M.
Mathematics teachers’ development in California (USA) and Ukraine. Brief comparative analysis (Совершенствование учителя математики в Калифор­нии (США) и Украине. Краткий срав­нительный анализ)

Барышовец П.П., Билоцкий Н.Н.
О реализации внутрипредметных связей вузовского курса высшей математики при изложении темы «Замена переменных в двойном интеграле»

Ванжа Н.В.
Шляхи вдосконалення вмінь самостійного розв’язування математичних задач

Власенко К.В., Главатських І.М.
Організація самостійної роботи у процесі проведення очних занять з вищої математики

Вовк Л.І.
Розвиток якостей спеціаліста в процесі вивчення математики як один із шляхів мотивації студентів

Волянська О.Є.
Впровадження кредитно-модульної системи навчання на заочному відді­ленні педагогічного університету

Галайко Ю.А.
Особливості організації вивчення теоретичного матеріалу з математичних дисциплін студентами ВНЗ

Гончарова І.В.
Деякі прийоми активізації факульта­тивних занять з математики

Грищенко В.О.
Принципи триєдності в реалізації програм, орієнтованих на особистісний розвиток учнів

Гроза В.А., Лещинський О.Л., Тихонова В.В., Томащук О.П.
Пропедевтика вивчення модуля „Ряди” в курсі вищої математики

Дзундза А.І.
Практичні аспекти організації самостійної роботи студентів

Жалдак М.И., Смирнова-Трибульская Е.Н.
О содержании школьного курса стохастики и его компьютерной поддержке

Игнатова Н.В.
Построение структуры дистанционного курса по математике

Кобильник Т.П.
Програмування в середовищі Maple для розв’язування задач аналітичної геометрії

Крамаренко Т.Г.
Евристичне навчання математики засобами ІКТ

Крылова Т.В., Гулеша Е.М.
Проблемы создания специализированного программно-методического комплекса по обучению высшей математике студентов нематематических специальностей

Марченко О.М.
Систематизація знань старшокласників у процесі навчання математики із застосуванням методу проектів на основі комп’ютерної підтримки

Наконечна Т.В., Нікулін О.В.
Використання ІКТ на заняттях з вищої математики

Нічуговська Л.І.
Психолого-педагогічні передумови активізації навчально-пізнавальної діяль­ності студентів ВНЗ

Овсієнко Ю.І.
До питання про вибір професійного спрямування студентами аграрних ВНЗ

Пуханова Л.С.
Особливості методики навчання теоретичному матеріалу з теорії ймовір­ностей і математичної статистики студентів ВНЗ

Скафа Е.И., Мазнев А.В.
Механизмы управления качеством образования: внутриуниверситетский аспект проектирования

Тополя Л.В.
Активні форми навчання у вищій школі

Трайчев Т.Л.
Математические знания как средство формирования умений приложения некоторых методов решения задач

Трунова О.В.
Система задач з початків теорії ймовірностей та вступу до статистики і методика їх розв’язування

Хорольская Е.В., Нескреба О.И.
Системы профессионально-ориентированных задач для студентов-биологов: технология создания и обучения

Цапова С.Г.
Научно-исследовательская деятельность учащихся как основа творческой активности

Черкасов Н.Д., Емченко Е.А., Лебедев А.Т.
Некоторые дидактические аспекты обучения техническому творчеству

Шевельова О.Б.
Теорія і практика наближених обчис­лень в економічних розрахунках

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru