О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 25, 2006

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Atanov G.
Metodology of the activities approach to teaching (Методология деятельностного подхода к обучению)

Braverman A., Samovol P., Applebaum M.
The conformist effects in teaching mathematics (Конформистские эффекты в преподавании математике)

Subbotin I., Mossavar-Rahmani F., Bilotskii N.N.
Fuzzy logic and iterative assessment (Нечеткая логика и повторная оценка результатов обучения)

Глузман Н.А.
Текстові задачі як метод формування прийомів розумової діяльності у майбутніх вчителів початкової школи

Горчакова И.А.
Математическое моделирование как методологическая основа преподавания цикла профессионально-ориентированных дисциплин по специальности «Экономическая кибернетика»

Грохольська А.В.
Про толерантність та її місце в навчальному процесі

Евсеева Е.Г.
Деятельностное обучение математике в высшей школе

Забранський В.Я.
Організаційні засади самостійної роботи майбутніх учителів математики у процесі методичної підготовки

Ізотова Л.В.
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проведення діагностики творчих можливостей школярів

Іщенко Г.В.
Діагностика математичної підготовки і розвитку здібностей учнів як один з компонентів системи роботи з слабковстигаючими учнями основної школи з математики

Калашніков І.В.
Мотивація вивчення тригонометрії в закладах економічного профілю

Корнейчук І.В.
Аналогія у розв’язуванні стереометричних задач

Кочагина М.Н.
Оценка уровня сформированности эвристической деятельности учащихся в условиях обучения математике

Крилова Т.В.
Концепція математичної підготовки студентів нематематичних спеціальностей вищої технічної школи

Крилова Т.В., Орлова О.Ю.
Організація модульно-рейтингового контролю та оцінювання засвоєних знань, набутих навичок і умінь з вищої математики студентів вищої технічної школи

Крылова Т.В., Гулеша Е.М.
Дистанционные университеты и математика

Кузема Т.Б., Петров А.М., Пташный О.Д., Чеканов Н.А., Кириченко А.И.
Обучение поиску решения задач

Кузнєцова О.В.
Деякі прийоми викладанні логіки у пропрофільних класах гімназії

Кульчицька Н.В.
Можливості використання НІТ при вивченні математики

Лосєва Н.М.
Педагогічна компетентність викладача

Лук’янова С.М.
Розвиток творчих здібностей учнів під час розв’язуювання типових текстових задач арифметичними способами

Лутченко Л.І.
Диференційована система вправ для самостійної роботи учнів при вивченні теми ”Теорема Піфагора”

Мазнев А.В.
Компетентность и педагогическая культура преподавателя в условиях кредитно-модульной системы обучения

Николов Й.
Особый взгляд на задачи конкурсных экзаменов

Нічуговська Л.І.
Адаптивна концепція математичної освіти студентів економічних спеціальностей ВНЗ

Опанасенко В.Г., Барило Н.А.
Навчально-виховна практика передвипускного і випускного курсів

Орлова Н.Д., Тихонцова Н.И.
Использование элементов личностно-ориентированного обучения, при изучениии курса «Высшей математики»

Панченко Л.Л.
Спецкурс “Математичне моделювання” в контексті підготовки вчителя математики

Параскевич С.П.
Стимулювання пізнавальної активності студентів і “Принцип розвитку” графічної задачі

Семенець С.П.
Особливості реалізації концепції розвивального навчання у вищій школі

Скафа Е.И.
О методологии диалогического преподавания

Скрипниченко Ю.А.
Складання тригонометричних рівнянь за умовою планіметричних задач як прийом пошуку їх розв’язування

Слєпкань З.І.
Профільне навчання в зарубіжній і українській школі як вид диференційованої підготовки учнів і ключова проблема реформування сучасної системи освіти

Соколенко Л.О.
Математичне моделювання біологічних, хімічних, медичних процесів і явищ у класах природничого профілю

Співаковський О.В.
Вихідні положення побудови методичної системи навчання лінійної алгебри на основі компонентно-орієнтованого підходу

Сухіна Л.А.
Теоретичні основи формування обчислювальних навичок

Тарасенкова Н.А.
Конфлікти між логічним і візуальним у навчанні математики

Таточенко В.І.
Актуальні проблеми невстигання учнів в процесі навчання математики

Трунова О.В.
Методика структурування і вивчення теоретичного матеріалу з початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в умовах диференціації навчання

Федченко Л.Я.
Організація самоосвітньої діяльності школярів

Фомкіна О.Г.
Удосконалення методики проведення практичних занять з математики в економічному ВУЗІ

Швець В.О.
Використання на заняттях з математики окре­мих видів самостійних робіт, що активізують формування практичних вмінь і навичок

Яценко С.Є.
Реалізація ідей особистісно орієнтованого навчання математики через диференціацію

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru