О сборнике | Авторам | История сборника | Архив номеров | Издательский коллектив | Текущий выпуск | Конференция "ЭДМ" | English

Архив номеров

 

 


№ 24, 2005

 
 

№ 42, 2015
№ 41, 2014
№ 40, 2013
№ 39, 2013
№ 38, 2012
№ 37, 2012
№ 36, 2011
№ 35, 2011
№ 34, 2010
№ 33, 2010
№ 32, 2009
№ 31, 2009
№ 30, 2008
№ 29, 2008
№ 28, 2007
№ 27, 2007
№ 26, 2006
№ 25, 2006
№ 24, 2005
№ 23, 2005
№ 22, 2004
№ 21, 2004
№ 20, 2003
№ 19, 2003
№ 18, 2002
№ 17, 2002
№ 16, 2001
№ 15, 2001
№ 14, 2000
№ 13, 2000

 

 


Braverman A., Kizner E., Samovol P., Apple­baum M.
Mathematical games in teaching process (Математичні ігри у навчанні)

Subbotin I., Badkoobehi H., Bilotskii N.N.
Fuzzy logic and learning assessment (Нечеткая логика и оценка результатов обучения

Акуленко І.А.
Деякі аспекти діалектичної взаємодії предметної, евристичної та логічної складових математичної підготовки школярів

Атанов Г.А.
Личностно ориентированное обу­чение с точки зрения деятельного подхода

Бакланова М.Л.
Дидактичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при навчанні математичних дисциплін

Богатырёва И.Н.
Применение некоторых эвристических приёмов в решении задач в 5-6 классах

Босовський М.В.
Елементи математичного аналізу та проблема наступності

Ваврук Е.М.
Про мотивацію та мотиви навчання математики

Великодній С.І.
Діагностика прийомів діяльності та дій, що входять до складу математичного моделювання

Вовк Л.І.
Наукова робота студентів –  шлях покращення якості професійної підготовки фахівців

Воєвода А.Л.
Психолого-педагогічні передумови розвитку пізнавальної активності студентів у процесі навчання математики

Волобуєва Т.Б.
Теоретичні основи готовності педагогів до формування математичної компетентності школярів

Волянська О.Є.
Особистісно-орієнтоване навчання при підготовці вчителів математики на заоч­ному відділенні педуніверситету

Глюза О.О.
Застосування моніторингових досліждень для виявлення закономірностей стану базової математичної підготовки

Гончарова И.В.
О развитии творческого мышления школьников на межшкольных эвристических факультативах

Гроза В.А., Лещинський О.Л., Тихонова В.В., Томащук О.П.
Схема Фалька та її використання при розв’язуванні задач з електротехніки

Гусев В.А.
Выявление свойств и признаков математических бъектов как основа любого вида математической деятельности учащихся

Дембіцька С.В., Калашников І.В., Яблочніков С.Л.
Особливості вивчення геометрії в середніх та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації економічного профілю

Дзундза А.І., Цапов В.О.
Деякі аспекти навчально-виховної діяльності з обдарованими дітьми

Дрибан В.М., Пенина Г.Г.
Преломление в математической бесконечности законов диалектики: аспект формирования научного мировоз­зрения студентов

Евсеєва Е.Г.
Семантический конспект по линейной алгебре

Игнатова Н.В.
Некоторые психолого-педагогические аспекты формирования дистанционного курса по математике по теме «Функции»

Іванова С.В.
Інтеграційні процеси в системі підготовки вчителів математики

Кірман В.К.
Дослідження періодичних функцій при поглибленому вивченні математики

Кліндухова В.М.
Ретроспективний аналіз проблеми вивчення наближених обчислень в школі

Коломієць О.М.
Елементи дистанційного навчання аналітичної геометрії

Кондратьєва О.М.
Коригування знань студентів і синергетика

Коновалова К.К.
Традиційна система організації навчання математики: необхідність корекціїї в сучасних умовах

Лосєва Н.М., Мазнев О.В.
Сучасні тенденції розвитку вищого навчального закладу

Милушев В.Б., Френкев Д.Г.
Реализациия эвристической деятельности через обобщение и формализацию геометричских задач

Нак М.М.
Співвідношення алгоритмічного та евристичного підходів при розв’язуванні алгебраїчних задач

Нестеренко А.М.
Лекція з елементами евристичної бесіди в системі довузівської математичної підготовки

Нічуговська Л.І.
Вимоги до відбору та структурування змісту математичної освіти студен­тів економічного спрямування ВНЗ

Овчаренко И.Е.
Об эвристике (заметка непрофессионала). Воспоминание о Ю.А.Паланте

Реутова И.Н.
Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств как путь формирования исследовательских умений учащихся

Сергеев Я.Б.
Самообразовательная деятельность школьников в рамках эвристического обучения математике

Скафа Е.И.
Перспективные технологии эвристического обучения математике

Слєпкань З.І.
Педагогічна практика – важливий компонент професійного становлення май­бутнього вчителя математики

Слєпкань З.І., Забранський В.Я.
Практикум з методики математики як засіб активізації самостійної роботи студентів

Соколенко Л.О.
Про необхідність створення системи прикладних задач природничого характеру для профільного навчання математики

Тарасенкова Н.А.
Проблемы и перспективы реализации семиотического подхода в математическом образовании

Тимко Ю.Г.
Методичні вимоги до організації професійної підготовки майбутнього вчителя математики

Тополя Л.В.
Про інтерактивні прийоми навчання під час академічної лекції

Трегуб Н.Л.
Шляхи розвитку семантикної гнучкості як одного з критеріїв креативності учнів

Тутова О.В.
Научно-методическая подготовка будущего учителя математики к использованию ИКТ

Федченко Л.Я.
Про моніторинг якості математичної освіти школярів в Донецькій області

Хорольская Е.В.
Компьютерная поддержка уроков в эвристическом обучении алгебре и началам анализа

Цапова С.Г.
Принцип оберненого зв'язку у проектуванні засобів адекватної діагностики знань

Чашечникова О.С.
Створення творчого середовища у процесі навчання математики з метою формування в учнів готовності до творчості

Чекарамит Л.В.
Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей на основе применения педагогических технологий

Шавальова О.В.
Цільове повторення розв’язування окремих типів прикладних задач як засіб формування математичних компетентностей учнів медичних училищ

Швець В.О.
До питання про якість шкільної математичної освіти

 

 

   

 

© "Международный сборник научных работ

ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования" 1993-2016 гг.

ДонНУ, кафедра высшей математики и методики преподавания математики

ул. Университетская, 24, Донецк, 83055
Тел.: +38 (062) 302-92-44, E-mail:
donnu.vm@mail.ru